บริหารกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม
บริหารการประกันภัยกลุ่มรถยนต์
บริหารเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
ตรวจสอบประวัติการทำงาน
ตรวจสุขภาพพนักงาน
เบิกเงินทดแทนประกันสังคม
จัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
Flexible Benefits

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

     
   
  บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตรวจประวัติพนักงาน ตรวจประวัติคดีอาญา  
 

จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดอาชญากรรมหลายรูปแบบ โดยจากสถิติประวัติอาชญากรรมที่ตรวจพบในปี 2006 - 2011 จากผู้สมัครงาน 84,000.- คน พบบุคคลที่มีประวัติความผิดประมาณ 8 % โดยแบ่งความผิดประเภทต่างๆ ดังนี้

  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
42.68%
  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ปล้น/จี้)
15.26%
  ความผิดเกี่ยวกับการพนัน
12.10%
  ความผิดเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย
6.54%
  ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรในเรื่องเมาแล้วขับ
4.01%
  ความผิดเกี่ยวกับเพศ
2.68%
  ความผิดต่อชีวิต (ฆาตกรรม)
1.61%
  ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ (ลักพาตัว เรียกค่าไถ่)
0.14%
 การกระทำความผิดอื่นๆ
14.91%

ปัจจุบันองค์กรหรือผู้ประกอบการหลายแห่งโดยเฉพาะบริษัทที่ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมการผลิต บริษัทจัดส่งสินค้า Logistic ห้างสรรพสินค้า บริษัทประกันภัย ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์/เงินทุน โรงแรม สำนักงานทนาย บริษัทบริการซีคิวริตี้ ได้กำหนดให้มีมาตรการการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพนักงานก่อนรับเข้าทำงานหรือผ่าน ทดลองงาน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงภัย ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย นับว่าเป็นการสร้างความรู้สึกปลอดภัยภายในองค์กรและต่อลูกค้า

การตรวจสอบประวัติอาชญกรรม มี 2 วิธี คือ

  • การตรวจสอบด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ
  • การตรวจสอบด้วยชื่อและชื่อสกุล

บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

  • เป็นหน่วยงานอิสระขององค์กรที่ดำเนินงานการตรวจสอบฯ โดยเฉพาะ
  • ดำเนินการตรวจสอบประวัติผู้สมัครงานหรือพนักงานทุกระดับด้วยมาตรฐานเดียวกัน
  • ดำเนินการตรวจสอบประวัติฯ ได้ 100% ของผู้สมัครงานทั้งหมดหรือบางตำแหน่งงานตามนโยบายขององค์กร
  • ปฏิบัติงานเป็นระบบด้วย โปรแกรมที่เขียนขึ้นมารองรับงานตรวจสอบฯ
  • บริการตรวจสอบเร่งด่วน ทราบผลตรวจสอบประวัติฯ ภายใน 24 ชั่วโมง (อย่างไม่เป็นทางการ)
  • องค์กรจะได้รับทราบสถิติและรายงานการวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อกำหนดนโยบายขององค์กรต่อไป
  • การสำรองจ่ายค่าบริจาคแก่กองทะเบียนตรวจสอบประวัติอาชญากร
  • องค์กรสามารถตรวจสอบและประเมินผลงานบริการของบริษัทฯ ได้