การประกันภัย
สำนักงาน คปภ.
ประกันชีวิตส่วนบุคคล
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันสุขภาพส่วนบุคคล
ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์ และ พรบ.
ประกันภัยโจรกรรมทรัพย์สิน
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ประกันภัยเดินทาง
 

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

     
 

การประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล

ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น

  • ให้ความคุ้มครองในเรื่อง การจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่เกิดเจ็บป่วยเป็นโรค หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยบริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาให้ตามค่ารักษาที่เกิดขึ้นและไม่เกินวงเงินค่ารักษาตามตารางข้างล่างนี้ กรมธรรม์ประกันสุขภาพจะมีอายุสัญญาให้ความคุ้มครองเป็นปีต่อปี ไม่มีเงินสำรองกรมธรรม์ หรือมูลค่าเงินคืนเงินสดแต่อย่างใด บริษัทประกันภัยอาจไม่รับต่อประกันในปีต่อไปก็ได้
  • ในปัจจุบันหลายบริษัทประกันได้เปิดให้บริการ ออกบัตรประกันสุขภาพให้แก่ผู้เอาประกันไว้แสดงตน ต่อโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ในการเข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องชำระค่ารักษาหรืออาจจะชำระค่ารักษาแก่โรงพยาบาลเฉพาะในส่วนที่เกินวงเงินประกัน ผู้ป่วยอาจจะต้องชำระค่ารักษาส่วนเกินในวันออกจากโรงพยาบาล
  • โดยทั่วไปประกันสุขภาพจะขายกับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี
  • ท่านสามารถจะหาซื้อเฉพาะประกันสุขภาพอย่างเดียวได้ (โดยไม่ต้องซื้อรวมกับประกันชีวิต)

ประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะไม่คุ้มครองในเรื่องดังกล่าวต่อไปนี้

  • การทำร้ายตัวเอง หรือ ทะเลาะวิวาทกัน
  • โรค หรือ อาการที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย
  • โรคฟัน โรคเหงื่อ สิ่งที่เป็นมาแต่กำเนิด การผ่าตัดเพื่อความสวยงาม
  • โรคจิต โรคประสาท อาการเครียด
  • การคลอดบุตร การแท้ง การแพ้ท้อง
  • อวัยวะเทียม หรืออุปกรณ์ช่วยต่างๆ